Projectomschrijving

In december 2017 bracht de Noorse Karl Morten Dahl  van Antipole (na twee eerdere digitale releases) de debuut-cd Northern Flux uit op Unknown Pleasure Records. Voor dit album ging hij de samenwerking aan met de Britten Paris Alexander en Eirene en staan ze op zondag 19 augustus al in de Wave Cave op W-festival. Op de plaat vinden we 13 eigen nummers en een cover van het nummer Insight van Joy Division!

Jullie brengen een herkenbaar postpunk- / coldwavegeluid, waardoor jullie nummers lekker klinken. Tegelijk zijn ze erg gevarieerd waardoor de plaat niet gaat vervelen. We horen typische Cure-gitaren, het dansbare van New Order, de melancholie van Clan of Xymox. Zijn jullie het daarmee eens?
Dank je voor de fijne woorden! Het is inderdaad een beetje van dat alles. Toen ik in 2014 Antipole startte als een instrumentaal project had ik het idee om nummers te schrijven met een klank die uit 1983 leek te komen. De melancholie, de treurige schoonheid van de tijd die we voorbij zien gaan. Ik werd enorm geïnspireerd door al de fantastische eigentijdse postpunk-/coldwave-projecten die albums uitbrachten en optraden. Zoals The KVB, Agent Side Grinder, Actors, Ash Code, Double Echo, The Foreign Resort, Hante, The Lebanon Hanover, Geometric Vision en zo veel andere. Paris Alexander en later Eirene (ook uit Brighton) hebben veel bijgedragen aan de klank op het album Northern Flux. Ze schreven alle teksten en zanglijnen. Ik ben erg blij met hun bijdrage. Het zijn ook enorm fijne mensen, wat altijd belangrijk is. Eén van de nummers op Northern Flux is geschreven vanuit de ‘laat ons eens proberen een New Order- song te maken’-benadering.

Zijn jullie opgetogen om het podium te delen met Clan of Xymox en Trisomie 21 op W-festival en zullen jullie de covers spelen van Joy Division en She Pleasures Herself?
Absoluut. We zijn echt opgewonden om het podium te delen met legendes binnen het genre. Het debuutalbum van Clan Of Xymox uit 1985 is een klassieker, maar Loneliness en Vixen In Disguise zijn ook echt goed, dus ze verliezen niet aan kracht. Inspirerend! Live  houden we het bij eigen songs. We hebben 7 nieuwe tracks opgenomen voor ons volgende album, dus we willen we liever enkele van deze nummers spelen.

Zien we het juist als we zeggen dat deze groepen allemaal een belangrijke invloed gehad hebben op wat jullie doen?
The Cure, New Order en Clan of Xymox zijn onze favoriete bands. Dus ja, absoluut. Eerlijk gezegd, zou ik wat meer naar Trisomie 21 moeten luisteren. Ik hou van The Last Song.

Soms klinken de nummers ijskoud en anderzijds kunnen ze je emotioneel bij de keel grijpen. Waarom deze tegenstelling?
Ik veronderstel dat luisteraars verschillende dingen horen. Zowel de ijskoude als de meer warme kant. De beste muziek voor mij is diegene die zowel koud en triest kan zijn als hartverwarmend, mooi en warm. Het album Script of The Bridge van The Chameleons of Desintegration van The Cure zijn goede voorbeelden van wat ik wil bereiken met Antipole, hoewel ik altijd erg verschillende dingen oppik. Er zijn zo veel excellente eigentijdse bands die me inspireren.

Wat betekent de bandnaam voor jou ? De samenwerking tussen drie erg verschillende artiesten? De verscheidene gevoelens die jullie nummers kunnen veroorzaken? Of verwijst het naar het kruispunt van het lichtste licht met de donkerste duisternis, die we allebei horen in jullie muziek?
Ja, verschillende gevoelens, licht en donker, de antipolen in het leven, natuur en ook muziek. In de persaankondiging van Unknown Pleasures Records voor ons album Northern Flux stond: “… zowel geïnspireerd door de schoonheid van de natuur als door de voortdurende aanwezigheid van gemengde gevoelens tijdens ons leven.” Ik denk dat dat veel zegt. Voor het volgende album werk ik samen met Paris Alexander, Eirene and Marc Lewis (van het fantastische The Snake Corps). Ik schrijf de nummers, gitaar en bas en er is geen zang. Verschillende instrumentale albums na mekaar uitbrengen zou na verloop van tijd vervelen. Maar met verschillende muzikanten werken, is erg lonend en ze voegen zoveel toe aan Antipole – niet alleen bij het zingen en produceren, maar ook bij het schrijven van nummers en arrangementen. Het is niet meer zozeer een soloproject.

Wellicht spelen jullie veel nummers van het nieuwe album op W-festival, maar wat mogen we verwachten?
Paris Alexander, Eirene, Simon en Martin vergezellen me op het podium. We zullen nummers spelen van op Northern Flux en nieuwe nummers, waaronder Part Deux dat onlangs ook op de Portugese compilatie Intoxication (Zone22) verscheen.

Zijn er groepen die je zelf wil zien op W-festival?
Zeker. Ik kijk enorm uit naar Chameleons Vox.  Al lang de favoriete band van mezelf en mijn vriendin Anne-Christel (wie al het artwork maakt voor Antipole). Ik hoop dat ze de Script of The Bridge – voorstelling doen, die ze onlangs deden. Verder kijk ik er naar uit om She Past Away, Ash Code en natuurlijk ook Clan of Xymox te zien. En ook nieuwe bands die ik nooit eerder hoorde.

Wie zou je een pint trakteren of mee aan de toog willen hangen?
Mark Burgess of Volkan Caner als ik hen ontmoet. Ik zal zeker Andreas van Cold Transmission en Pedro van Unknown Pleasures Records een pintje trakteren.

Wat weet je over België?
Wat eerst bij me opkomt is Annik Honoré, wielrennen en ongelooflijk lekker bier. En jullie hebben heel wat getalenteerde voetballers.

Ken je Belgische bands die op W-festival spelen?
Ja, ik luisterde naar A Slice of Life en Roza Parks. Panic Attack en Sound of A City: heerlijke songs. Ik kijk er naar uit om hen live te zien.

Wat verkies jij : ijsjes, frietjes of bier op een festival?
Bier. Tot in Amougies!

ENGLISH VERSION:

In december 2017 Karl Morten Dahl  from Antipole released the debute-cd Northern Flux (Unknown Pleasure Records). For this album he collaborated with Paris Alexander and Eirene from the UK and they are playing on Sunday the 19th of august in the Wave Cave at W-Festival (Amougies, Belgium). On the album there are 13 original songs and a cover of the song Insight by Joy Division !

You are making postpunk / coldwave sound, which is great. At the same time the songs are very varied so the album isn’t boring for a second. We hear typical Cure-guitars, New Order, the melancholy of Clan Of Xymox. Agree?

Thanks for the kind words! It’s a bit of all that. When I started Antipole as an instrumental project early 2014 the idea was to create songs and a sound that could be from 1983. The melancholy –  the sad beauty of seeing time pass. That said I’ve been very inspired by all the excellent contemporary post-punk/coldwave acts releasing albums and playing live. Like The KVB, Agent Side Grinder, Actors, Ash Code, Double Echo, The Foreign Resort, Hante., The Lebanon Hanover, Geometric Vision and many many more. Paris Alexander and later Eirene (also Brighton, UK) have contributed a lot the sound on the Northern Flux album. They wrote all the lyrics and also the vocal melody lines. Very happy with their contribution. They’re lovely people too, which is always important. One of the songs on Northern Flux was written with a “let’s try to write a New Order song”-approach.

Are you pleased to share the stage with Clan of Xymox and Trisomie 21 at W-festival and you are playing covers from Joy Division and She Pleasures Herself?

Absolutely. We’re really excited sharing stage with legends in the genre. Xymox’ self-titled debut from 1985 is a classic, but Loneliness and Vixen In Disguise from the recent album are really good so they’re keeping it up. Inspiring! We stick to original songs live. We’ve got 7 new songs recorded for the next album so we’ll do some of those instead.

Are we right when stating these groups all had an important influence in what you do?

The Cure, New Order and Clan of Xymox are all favourite bands. So yes, definitely. Honestly, I should listen more to Trisomnie 21. Love ‘The Last Song’.

Sometimes the songs sound ice cold, and on the other hand they can grab you emotional by the throat. Why this contradiction?

I guess listeners hear different things. The ice cold and warmer side. For me the best music can be both cold/sad and uplifting/beautiful/warm at the same time. The Chameleons album Script of The Bridge or The Cure Disintegration are good templates of what I’m trying to achieve with Antipole, although I pick up different things all the time. So many excellent contemporary bands that inspire me.

What does the bandname means for you? The co-operation of three very different artists? The diverse feelings your songs can cause? Or does it refer to the intersection of the lightest light and the darkest dark, we both hear in your work?

Yes, diverse feelings, light/dark, the antipoles in life, nature and also music. In the Unknown Pleasures Records press sheet for Norhtern Flux they wrote “…inspired by the beauty of nature as well as the everlasting presence of mixed feelings while living our lives.” I think it’s well put. For the next album I’m working with Paris Alexander, Eirene and Marc Lewis (of the excellent The Snake Corps). I do songwriting, guitars and bass and are no vocalist. Releasing multiple instrumental albums would be boring over time. Working with different musicians is rewarding and they all add a lot to Antipole – not only vocals and production, but also songwriting and arrangements. It’s not as much a solo project anymore.

You will be probably playing lots of songs of your latest album on W-festival, but what can we expect at W-festival?

Paris Alexander, Eirene, Simon and Martin (all Brighton, UK) will join me on stage. We’ll do songs from Northern Flux and new songs including Part Deux recently contributed to the Portuguese compilation Intoxication (Zone22).

Are there bands you want to go see yourself at W-festival ?

For sure. Really looking forward to Chameleons Vox.  Long time favorites of me and my girlfriend Anne-Christel (she does all artwork for Antipole). I hope they do the Script of The Bridge performance they’ve done lately. Also very much looking forward to see She Past Away and Ash Code and of course Clan of Xymox. And also new bands I haven’t heard before.

Who would you buy a beer or would you like to chat with?

Mark Burgess or Volkan Caner if I meet them. I will most definately buy Andreas of Cold Transmission and Pedro of Unknown Pleasures Records a beer.

What do you know about Belgium ?

What first comes to mind are Annik Honoré, cycling and excellent beer. And you’ve got many skilled footballers.

Do you know our Belgian bands which play at W-festival?

Yes, been listening to A Slice of Life and Roza Parks.  “Panic Attack”, “Sound of A City” – great songs. Looking forward to seeing them both live.

What do you prefer: ice cream, French fries or beer at a festival?

Beer. See you in Amougies!

https://www.facebook.com/antipoleband/

https://soundcloud.com/unknownpleasuresrecords/antipole-shadow-lover